2016/02/10

Proposta i avaluació empírica d’un model de màrqueting universitari centrat en el suport organitzatiu percebut i l’ocupabilitat percebuda per l’estudiantat (PdD)

Language: Catalan

Autora: Irene Trullas 
Directors: Pep Simo and Angels Fito 
Data de defensa: 2016/02/03  

Resum: 

Aquesta tesi partint de models clàssics sobre la satisfacció de l’estudiant i els seus antecedents en l’àmbit de l’educació universitària pretén aprofundir i finalment formular un nou model màrqueting universitari. Es proposen els antecedents de la identificació de l’alumnat amb la universitat i la seva percepció de qualitat universitària percebuda. 

S’ha estructurat aquesta tesi en sis capítols. El primer capítol es desenvolupa una introducció on es fa evident la necessitat d’estudis de màrqueting educatiu dins l’àmbit de la formació universitària. Es justifica la seva aplicació en el món universitari on cada vegada més, les universitats competeixen per la captació d’estudiants. Centrant l’estat de l’art del màrqueting universitari a partir dels marcs conceptuals de màrqueting relacional i màrqueting corporatiu, s’exposa la necessitat d’aprofundir en la investigació de la satisfacció de l’alumnat i els processos de màrqueting que permetran competir i la seva importància per garantir una estabilitat econòmica universitària. 

En el segon capítol s’aprofundeix en la literatura existent amb la finalitat d’introduir els constructes essencials que sustenten la proposta d’investigació. Així, partint dels models clàssics de comportament organitzatiu utilitzats puntualment en màrqueting, s’han adaptat al món educatiu universitari per donar lloc a la proposta i tretze hipòtesis de treball. Un model que presenta la novetat d’introduir constructes com el suport organitzatiu percebut (perceived organizational support) o l’ocupabilitat percebuda (self-perceived employability). 

En el tercer capítol s’analitzen les escales existents que ens permeten obtenir les dades empíriques de cada una de les variables proposades en el model teòric, adaptant les existents i creant les noves escales de mesura. Aquestes escales formaran el qüestionari que serà l’instrument utilitzat per l’obtenció de les dades empíriques. Una vegada obtingudes, s’avalua la seva consistència interna així com la seva robustesa. Per fer-ho s’analitza l’alfa de Cronbach, es realitza una anàlisi factorial exploratòria (EFA) i una confirmatòria (CFA). 

En el quart capítol es contrasten les hipòtesis plantejades en el segon capítol avaluant el model plantejat mitjançant equacions estructurals (SEM). Els resultats aporten que no totes les relacions hipotètiques són significatives, en concret alguns dels antecedents proposats del suport organitzacional percebut. De la mateixa manera, la majoria de les hipòtesis són acceptades i per tant la major part del model constitueix una primera investigació empírica, un cop contrastada la seva validesa. 

En el cinquè capítol s’avaluen els resultats obtinguts en les enquestes mitjançant una anàlisi estadística descriptiva segmentant la població enquestada en base a les dades descriptives o demogràfiques. D’aquesta manera es pretén identificar les variables més importants en l’avaluació d’un centre educatiu universitari i analitzar les similituds i diferències en funció de les agrupacions. Els resultats revelen que a mesura que augmenta l’antiguitat dins un centre educatiu universitari el valor de cada una de les variables proposades en el model disminueix significativament. A més a més, s’observa que els alumnes amb millor autopercepció de bons resultats acadèmics valoren més positivament el centre educatiu que els alumnes amb pitjors resultats percebuts. 

Les conclusions, les implicacions pràctiques i les línies futures d’investigació que deriven d’aquesta tesi en base a l’estat de l’art i a l’avaluació empírica dels resultats obtinguts es presenten en el darrer capítol. 

Paraules clau:   Màrqueting universitari, suport organitzatiu percebut, ocupabilitat percebuda, satisfacció, educació superior.

No hay comentarios:

Publicar un comentario