2015/11/21

Compromís Organitzatiu, Intenció de Romandre i Comportament Ciutadà Organitzatiu dels Individus que tenen dues ocupacions simultànies (PhD)

Language: Catalan
Autor: Joan Llobet
Directors: Pep Simo and Angels Fito
Data de defensa: 2015/11/19

Resum:
En aquesta tesis es porta a terme un estudi teòric i empíric de la relació entre el compromís organitzatiu (OC), la intenció de romandre (IS) i el comportament ciutadà (OCB), en individus que tenen dues ocupacions a la vegada (una de principal i una de secundària). El compromís organitzatiu s’estudia com un constructe multidimensional (de quatre dimensions: AC, CCHiSac, CCLoAlt i NC). El principal objectiu és el d’estudiar com el compromís organitzatiu de l’ocupació principal, influeix sobre els resultats intenció de romandre i comportament ciutadà tant en la primera com en la segona ocupació, i com el  compromís organitzatiu de la segona ocupació influeix sobre la intenció de romandre i comportament ciutadà de la segona ocupació i de la primera. Aquests constructes (OC, IS i OCB) s’ha provat en un entorn de professors universitaris associats de parla catalana.La present tesi està formada per sis capítols:

  • El primer capítol és de caràcter introductori. S’apunta el concepte de treball contingent, compromís organitzatiu, intenció de romandre i comportament ciutadà, així com la motivació d’aquesta recerca. Es presenta un breu resum del treball científic anterior sobre aquests conceptes i s'exposen els objectius i finalitats específics de cada capítol. 
  • En el segon capítol es porta a terme l’estudi i discussió de la relació entre compromís organitzatiu, intenció de romandre i comportament ciutadà, així com les dimensions que formen el constructe multidimensional de compromís organitzatiu. Es fa una recerca bibliogràfica amb l’objectiu d’entendre aquests conceptes i la seva interacció. Tot i que hi ha molta recerca a l’entorn del OC, IS i OCB, aquesta sempre es realitza en un entorn clàssic (i.e., ocupació de llarga durada, a temps complert). En canvi hi ha molt poca recerca que estudií el compromís organitzatiu en un entorn de pluriocupació. Es realitzen algunes crítiques a la recerca teòrica i empírica prèvia i es proposen línies de recerca futura. 
  • En el tercer capítol es tradueixen les escales de mesura d’OC (Meyer et al., 1993; Powell i Meyer, 2004), IS (Gellatly et al., 2006) i OCB (Choi, 2007) de l’anglès al català, mitjançant la tècnica de traducció inversa. Es prova la validesa i fiabilitat en una mostra de professors associats, tant per a la seva primera com per la segona ocupació de forma simultània. Els resultats donen validesa al constructe unidimensional de IS i OCB i al constructe multidimensional de quatre factors d’OC. Aquest darrer consisteix en compromís afectiu, compromís de continuïtat en relació a la percepció d’un alt sacrifici de deixar l’actual ocupació (CCHiSac), compromís de continuïtat en relació a la percepció de falta d’alternatives a l’actual ocupació i compromís normatiu. Els resultats ens mostren unes propietats psicosomètriques adequades i ens donen suport preliminar a la validesa de la versió en català dels constructes OC, IS i OCB. 
  • En el quart capítol es proposa el model d’investigació d’aquesta tesi així com les hipòtesis que es volen contrastar. Per verificar el model es porten a terme dos tests de validesa: convergent i discriminant. Per verificar les hipòtesis, s’ha utilitzat el test de significació beta de les equacions estructurals plantejades. Els resultats revelen que no es compleixen totes les hipòtesis plantejades, però que és necessari considerar totes les dimensions del constructe OC per explicar IS i OCB d’aquest col·lectiu. Els resultats són importants en tant que en la majoria d’investigacions prèvies no s’han tingut en compte les dues ocupacions de forma simultània. 
  • En el cinquè capítol es descriu un marc teòric en relació a la figura del professor a temps parcial (e.g., consultor, associat) i posteriorment una anàlisi descriptiva del professorat a temps parcial, tenint en compte només la seva segona ocupació com a a proprofessor consultor. 
  • Finalment en el darrer capítol, s’exposen les conclusions, les implicacions pràctiques i les possibles líniesd’investigació futura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario