2013/10/28

Estat de l’art, discussió i línies futures del feedback efectiu individualitzat en entorns online (I Workshop en e-learning en l'Economia i l'Empresa)

Language: Catalan/English

Plana, D.; Moya, S.; Simo, P. (2013). Estat de l'art, discussió i línies futures del feedback educatiu efectiu individualitzat en entorns online. I Workshop en e-learning en l'Economia i l'Empresa. Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona (Spain).


Resum: Partint de l’actual demanda de la societat en focalitzar els estudis universitaris orientant-los a posicionar l’aprenentatge i l’estudiant en un lloc central, l’objectiu d’aquest article és analitzar en profunditat l’estat de l’art del feedback efectiu individualitzat com una eina clau en entorns online. L’article analitza recent literatura científica entorn al feedback educatiu des d’una perspectiva crítica, discutint els actuals gaps que haurien d’orientar les futures línies de recerca, així com les implicacions pràctiques que se’n deriven dels estudis actuals. 

Paraules clau: feedback formatiu, feedback efectiu, avaluació formativa, autoregulació, diàleg, educació superior. 

---

Title: State of the art, discussion and future lines of effective individualized feedback in online environments 

Abstract: Based on the current demand for the company to focus on higher education guiding them to position and student learning in a central location, the aim of this paper is to analyze in depth the state of the art effective individualized feedback as a key tool in online environments. The paper examines the recent abundant literature about the educational feedback from a critical perspective, discussing the current gaps that should guide future research, and practical implications arising from the current studies. 

Keywords: formative feedback, effective feedback, formative evaluation, self-regulation, dialogue, higher education.

No hay comentarios:

Publicar un comentario