2015/05/16

Terrassa Ciutat Universitària - Eleccions municipals 2015

Language: Catalan

Terrassa, considerada com la segona ciutat universitària de Catalunya, es caracteritza per tenir-hi integrades escoles i facultats, produint una simbiosi que revitalitza la ciutat, la converteix en un autèntic knowledge hub i l’enforteix, alhora que l’ajuda a fer front a diferents cicles econòmics.

Els comerços, el teixit social i organitzatiu, així com la indústria del territori es beneficia de la integració de les quatre universitats en el centre de la pròpia ciutat. És per això, que molts dels que hi treballem com a professors i investigadors creiem que ha arribat el moment que la ciutat faci el salt i realment es constitueixi com un referent europeu de ciutat universitària, així com que el projecte futur de ciutat versi al voltant dels molts avantatges que té ser una veritable ciutat universitària.


Autor: Enfo. CC-BY
Cal aprofitar les grans sinèrgies i avantatges econòmiques i socials que té el fet de tenir integrat el campus universitari a l’entremat urbà, i no en un campus on les facultats i centres de recerca estan aïllats en mig del no res a les afores de la ciutat, i on la gent va a treballar o estudiar sense la possibilitat de permeabilitat entre la universitat i el habitants de tota la ciutat. Malgrat no disposar encara de dades concretes (estem realitzant un estudi), el fet que una gran part dels estudiants i treballadors siguin de fora de la ciutat o fins i tot de nacionalitats diverses i visquin a una de les dues residències universitàries de la ciutat, aporten un dinamisme afegit a l’economia local i una diversitat intel·lectual altament enriquidora.

A mode d’exemple, només les dues escoles d’enginyeria de la ciutat (actualment en procés d’unificació) aporten més de 5000 estudiants de grau, màster i doctorat. Aquests estudiants, vinguts del Vallès, Barcelonès, de les Illes Balears, de València i d’arreu d’Europa, només comptabilitzant una hipotètica despesa mínima de 2 €/dia suposa per la ciutat 3 milions d’€ per curs acadèmic.

És per tot això que a molts de nosaltres ens preocupa un apartat que creiem que és la pedra angular clau que ha de centrar el projecte de futur de la ciutat de Terrassa: la universitat, el coneixement i el dinamisme de la seva ciutadania.

-------

Donat que crec que no sóc l’únic preocupat per aquesta qüestió, he volgut facilitar la feina i intentar unir dintre un únic document les propostes dels principals partits polítics que es presenten com a candidats a l’alcaldia de Terrassa envers el projecte de “Terrassa Ciutat Universitària”. Per això, desglosso els programes electorals dels següents partits polítics, que es poden descarregar als següent enllaços a data 2015-05-16: Cs, CiU, CUP, ERC-MES, PSC, TeC, FyV.

Partits que a data 2015-05-16, encara no tenen el programa electoral disponible (o no he estat capaç de trobar-lo): PP, PxC, UPyD (no té pàgina web), UCT (no té pàgina web). : 

En primer lloc, he analitzat quantes vegades surt a cada programa electoral les paraules clau: universi* i campus:Programes electorals que tenen un apartat específic i clar amb propostes concretes sobre un projecte de ciutat universitària: 

Sí: CiU, ERC-MES, PSC
No: CUP, Cs, TeC, FyV

Anant a propostes concretes, veiem que bona part dels programes, i dintre del principis ideològics de cada partit, aporten majoritariàment propostes amb poc contingut concret i clar. Començaré analitzant des de les que tenen menys referències, quantitativament parlant, a la universitat, per acabar amb els programes que en tenen més.


CUP: 

La CUP en el seu programa no porta cap apartat específic enfocat a un projecte universitari a la ciutat, les seves poques aportacions envers aquesta es manifesten en una única reivindicació: que sigui gratuïta. Fet que més aviat és una reivindicació pròpia d’unes eleccions autonòmiques o estatals, que no pas locals:

“L’educació ha de ser un dret universal, públic i gratuït del 0-3 a la Universitat.” (pag. 31).

Cs: 

Cs les seves aportacions es situen fonamentalment dins l’apartat de l’emprenedoria, amb propostes que es fa difícil visualitzar-ne la seva aplicació concreta donada la vaguetat del concepte i la falta de concreció en les propostes. Podríem parlar d’un discurs clàssic que s’ha anat reproduint en molts programes electorals. Les paraules claus associades a les propostes son: fomentar, potenciar, prioritzar.

Fomento del espíritu emprendedor. Se realizarán actividades de simulación, motivación y experimentación en colegio, institutos y universidades. “ (pag. 18).
“Para fomentar las inversiones en sectores económicos de alto valor añadido es imprescindible una política activa que facilite y potencie complicidades entre el conocimiento y su aplicación, entre la universidad y la empresa. “ (pag. 19).
“La I+D+i en Terrassa tiene el terreno abonado. Es ciudad universitaria con una larga tradición empresarial donde se aúnan por tanto el mundo de la investigación, la economía y el conocimiento. Para poner todo esto en valor hemos de priorizar claramente la “i” de innovación, alentando a las personas emprendedoras con políticas financieras de apoyo decididas para conseguir “invertir el conocimiento”, que ya tenemos, y convertir en valor el esfuerzo colectivo que suponen las inversiones I+D+i. “ (pag. 19)

TeC:

TeC fa un salt qualitatiu en la seva orientació a la universitat en el seu programa. Les paraules clau que inicien la majoria de propostes són: potenciar, reforçar, promoure, analitzar i millorar. Així mateix, malgrat donar una sensació de major coneixement de la realitat universitària de la ciutat, les propostes es centren molt en el “què” i poc en el “com”, sense en cap moment matitzar un projecte clar de ciutat universitària.
Analitzar les característiques reals del teixit empresarial de la ciutat, amb l'objectiu de detectar la dimensió real de les empreses, els sectors i, si és possible, les necessitats laborals de les mateixes. Enfortir la capacitat d’entendre i compartir la fotografia social de la ciutat (observatori/s, empreses, xarxes socials i universitats), per identificar millor les noves oportunitats de manera descentralitzada i barri a barri.” (pag. 19).
Potenciar la relació entre el món productiu de Terrassa i l’universitari. La universitat és un actiu fonamental de la ciutat, en la formació, en la creació de capacitats i també en la recerca, en la innovació i en la generació d’idees. És una font fonamental de coneixement per inspirar canvis en la creació de teixit productiu i en la modernització i adaptació d'allò que existeix en la direcció de l’economia circular.” (pag. 21)
Potenciar la relació entre els processos de canvi en els espais urbans i la universitat. Aquesta relació és fonamental en la generació d’informació i diagnosi, en la planificació, en el desenvolupament de projectes i en l’avaluació de resultats. Els processos de reconversió urbana orientada a la construcció de ciutats resilients, basades en la relocalització de l’energia, de la producció i el consum de proximitat, dels edificis passius i del residu zero, requereix la universitat com a motor principal.” (pag. 21)
Reforçarem en la universitat una recerca aplicada i una formació lligades als processos de transformació de la ciutat, de l’emprenedoria d’oportunitats de treball. En definitiva, al servei del bé comú.” (pag. 21)
 Promoure la relació entre les diferents escoles universitàries i els centres de secundària de la ciutat. Dinamitzar el Consell Universitari com a instrument de relació i participació entre el món universitari i el ciutadà, perquè assoleixi plenament la funció social de la universitat.” (pag. 36)
Reforçar el concepte de campus universitari a Terrassa elaborant el mapa de necessitats dels estudiants, per apropar l’oferta a les necessitats reals dels universitaris, i potenciant la ubicació de serveis i millora de les infraestructures”. (pag. 36)
Elaborar un programa municipal específic per millorar la relació i el coneixement de la ciutat dels milers d’estudiants que passen pel campus de Terrassa”. (pag. 36)
Reforçar el procés de construcció d'una escola única d’enginyeria a la ciutat, com a resultat de la integració de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials i Aeronàutica i de l’Escola d'Enginyeria de Terrassa. És un procés que generarà noves oportunitats a la ciutat i a tota la comarca.” (pag. 36) 
Potenciar Terrassa com a ciutat universitària mitjançant la cooperació i l’intercanvi de coneixements socials, científics i acadèmics amb altres entitats universitàries de països del sud.” (pag. 54).

ERC-MES:

Seguint una línia similar a l’anterior, les propostes de ERC-MES aporten poques propostes d’acció concreta, només a la pàg. 27 en referència a la universitat parlen clarament de “dur a terme”. Les principals paraules claus són: apostarem, impulsarem, donarem suport. No hi ha un projecte de futur clar per esdevenir ciutat universitària.

Apostarem pel foment de l’economia social, particularment del cooperativisme, que pot ser una fórmula possibilista per iniciar aquest processos. Alhora, l’elevada concentració d’oferta universitària hauria de facilitar el desenvolupament d’empreses de serveis especialitzats, orientats a la indústria, amb un alt component d’innovació i coneixement.” (pag. 13)
Impulsarem els projectes d’emprenedoria vinculats als estudiants i titulats recents de les diferents especialitats universitàries i de formació professional existents a la ciutat, en cooperació amb el món acadèmic i les organitzacions empresarials.” (pag. 13)
“Donarem suport a la investigació. sobre temes d’inters mutu Administració-Universitat-Empresa, tant de naturalesa tècnica com social, potenciant les beques per doctorat, i enfortirem les relacions entre els agents existents per tal d’afavorir la innovació i la recerca” (pag. 15)
Apostarem per una universitat oberta per a tothom, joves i grans amb ganes d'aprendre, donant suport a les iniciatives de formació universitària per a séniors” (pag. 15)
Impulsarem la completació del processos de configuració del Campus Universitari sobre els barris de Vallparadís, Escola Industrial i Cementiri Vell” (pag. 18)
Impulsarem la realització d’un pla de mobilitat al Campus universitari que permeti reduir el nombre de desplaçaments en vehicle privat” (pag. 21)
“...l’espai de Torrebonica ha d’esdevenir un pol de coneixement, producció i tecnologia, un pol de formació universitària en especialitats vinculades a la salut i un pol d’atenció sociosanitària d’alta qualitat” (pág. 24)
Durem a terme anualment unes jornades d'acollida a tots els estudiants universitaris i de FP foranis que estudiïn a la ciutat, per donar a conèixer els serveis bàsics i les zones de lleure i d'oci de que poden gaudir a Terrassa” (pag. 27).

PSC:

El PSC no aporta de forma explícita la idea de ciutat universitària, sinó que s’apropa més al concepte de Ciutat Tecnològica. Així mateix d’entre tots els programes és el es diferencia més fent dels altres en matèria de propostes i compromisos. En aquest sentit les principals paraules claus són: farem, posarem en marxa, reprendrem, consolidar, oferirem, habilitarem, executar, desplegarem. Les propostes mostren un coneixement dels estudis que més prestigi aporten a la ciutat, però no situa el projecte universitari com a peça clau de la ciutat.


“El nostre objectiu és treballar per a consolidar el campus universitari a la ciutat, crear espais i facilitats que incentivin als estudiants del campus a quedar-se a la ciutat després d’acabar les classes i potenciar les relacions de la universitat amb el teixit empresarial…” (pag. 13)
Reprendrem i encapçalarem projectes de col·laboració entre universitats de Terrassa i europees que potenciïn la marca Terrassa a Europa i el món davant empreses del sector (cas màster conjunt aeronàutica Terrassa-Toulouse, p.e.)” (pag. 14)
Farem una aposta pels estudis de caràcter tècnic que, davant la incertesa que provoca la fusió de les escoles d’enginyeria de la ciutat (ETSEIAT-EET) i la remodelació del mapa de titulacions de la UPC, garanteixi la permanència de titulacions úniques a Catalunya” (pag. 14)
Farem de padrí de la universitat davant empreses on, per una banda es pugui aconseguir finançament que permetin millorar les deficients infraestructures del Campus universitari de la ciutat i, per altra banda, es faciliti la transferència de coneixement de la universitat cap a les empreses” (pag. 14)
Posarem en marxa una bossa de lloguers de pisos universitaris” (pag. 14)
“Amb la posta en marxa del Metro del Vallès, establirem mesures que facilitin màximament la mobilitat dels alumnes universitaris de la nostra ciutat, acordant convenis amb RENFE i FGC” (pag. 14)
Habilitarem un equipament com a “la Casa de l’Estudiant” amb espais de co-working, bar, sala d’estudi, punt d’informació de serveis que la ciutat ofereix als estudiants (suport emprenedoria, viver d’empreses, borsa de lloguers ...)” (pag. 14)
Desplegarem el Consell Interuniversitari de Terrassa i el convertirem realment en un espai de trobada entre UPC-UB-UAB-estudiants-Ajuntament-CECOT empresaris-Agents socials, més bidireccional i executiu, amb major periodicitat i que serveixi realment per a crear sinèrgies i definir línies estratègiques universitàries de ciutat” (pag. 14)
Potenciarem i incentivarem àmbits i sectors de desenvolupament tecnològic en els quals la ciutat és referència (òptica i fotònica, sectors emergents aeronàutics com drons o microsatèl· lits ...)” (pag. 14)
Oferirem cada any a 100 joves la possibilitat de fer un període de sis mesos de pràctiques professionals (training i curriculum) a l’Ajuntament” (pag. 14)
“Redactar i executar un pla de rehabilitació i adequació d’aquest espais per a l’activitat econòmica, amb la col· laboració dels sector privat i la Universitat Politècnica” (pag. 20)
“Els Ajuntaments i les ciutats innovadores només poden ser-ho si les persones que hi viuen ho són. Així, caldrà desenvolupar programes concrets al propi Ajuntament, a les escoles, a les universitats” (pag. 22)
Farem de Terrassa una Ciutat Tecnològica gràcies a un gran acord estratègic entre Ajuntament, Universitat i sectors econòmics, per desenvolupar empreses de base tecnológica i l’ús quotidià de la tecnología per part de la ciutadania” (pag. 34)

CiU:

CiU és el programa que aporta un apartat concret per parlar de convertir la ciutat de Terrassa en una ciutat universitària, tot i que en les seves propostes només adquireix tres compromisos d’acció clars i en la resta del programa aporten propostes abstractes i no quantificables sense uns objectius clars i concrets. És difícil identificar el projecte “Reorientar Terrassa per tal que deixi de ser una ciutat amb Universitat per ser una ciutat universitària”. En aquest sentit les paraules claus són: suport, fomentar, desenvolupar, afavorir, crear, utilitzar, reorientar, dinamitzar, promocionar.

“Terrassa té una ubicació estratègica privilegiada, el talent de la seva gent, la recerca universitària, l’esperit emprenedor i la iniciativa per ressorgir amb força, però cal el suport de l'Ajuntament en tot allò que les empreses necessiten per créixer” (pag. 3 i 5).
Fomentarem la coordinació de tots els actors empresarials de la ciutat per fer realitat espais de trobada dels grups de recerca de les universitats, les empreses i els inversors” (pag. 10).
Impulsarem que als plans de final de carrera i als doctorats l’alumnat desenvolupi projectes vinculats a les empreses per tal d’establir un lligam realista entre universitat i empresa” (pag. 10)
Desenvoluparem i fomentarem programes de pràctiques en empreses per als universitaris de la ciutat, en col·laboració amb les universitats” (pag. 10).
Afavorirem la relació entre la Universitat i les empreses cooperatives de la ciutat per transferir coneixements als agents relacionats amb aquests dos àmbits a partir de programes de pràctiques, borsa de treball, entre d'altres” (pag. 11).
Promocionarem en proximitat i internacionalment l’oferta formativa pública i privada de la ciutat en els àmbits de la formació professional, els estudis universitaris i la formació empresarial” (pag. 12).
Crearem un portal i una xarxa col·laborativa educativa en que es comparteixin les bones pràctiques escolars, i en especial, es cuidi la connexió entre l’escola primària, secundària i el Batxillerat amb la Universitat” (pag. 23).
Reorientarem Terrassa per tal que deixi de ser una ciutat amb Universitat per ser una ciutat universitària” (pag. 25).
“El campus universitari és una font de riquesa intel·lectual per a les nostres indústries i una oportunitat de dinamització econòmica de la nostra ciutat en la mesura en què actua com a pol d’atracció de joves que s’hi venen a formar” (pag. 25).
Utilitzarem la Universitat com a factor de localització d’empreses i promoció de la ciutat” (pag. 25).
Dinamitzarem la zona universitària, sobretot en aspectes d’oci i serveis” (pag. 25).
Promocionarem un viver d’empreses treballant conjuntament amb la universitat i altres centres educatius de la ciutat” (pag. 25).
Potenciarem el nostre campus universitari per tal que Terrassa esdevingui una marca de qualitat en formació i coneixement” (pag. 25).
Crearem una Fundació Universitària de Terrassa per tal de millorar la comunicació i la coordinació dels diferents centres, i unificar els serveis a tota la comunitat universitària” (pag. 25).
“En coordinació amb els centres universitaris de la ciutat, obrirem sales d’estudi durant tota la nit per tal de cobrir la demanda de tots els estudiants en època d’exàmens” (pag. 25).
Posarem les bases fermes, segures i decidides per a que la Universitat i el món de l’empresa treballin plegats, tot aprofitant de manera clara les oportunitats d’ambdós agents i fent que el treball conjunt permeti la creació i la consolidació de noves empreses de gran valor afegit, aplegant talent i capital” (pag. 25).
Facilitarem la mobilitat a l’entorn del Campus Universitari de Terrassa” (pag. 43). 
-------

Com a punt de vista personal, a mi m’ha quedat clar quins són els programes que tenen més en compte la universitat i que fan propostes mesurables i objectives, així mateix encara queda molt lluny veure programes amb un projecte de ciutat universitària clar i amb perspectives estratègiques a mig-llarg termini. Per tant com a conclusió personal, crec que des de la pròpia ciutadania i des de la pròpia universitat ens queda molta feina per fer. En concret molta feina per fer entendre la importància d’un projecte de ciutat universitària i fer créixer substancialment el nombre d’estudiants, investigadors internacionals, etc., a la ciutat, integrar urbanisme i universitat, així com fer veure els grans avantatges que un projecte d’aquestes característiques aportaria pel territori i en especial per tots el terrassencs i terrassenques.

No hay comentarios:

Publicar un comentario